TERMINY REKRUTACJI NA ROK 2017/2018

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

TERMINY REKRUTACJI NA ROK 2017/2018

REKRUTACJA  DO   KLASY  I  LICEUM W  ROKU   SZKOLNYM   2017/2018

Składanie podań ucznia  do liceum odbywa się do 30 czerwca 2017 r.

Kandydaci składają podania w sekretariacie szkoły w godz. 8.15 – 16.00.
W sekretariacie liceum do 30 czerwca 2017 r. do godziny 16.00 należy dokonać wpłaty wpisowego (500,00 zł) oraz złożyć następujące dokumenty:

  • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia gimnazjum (kopia za zgodność z oryginałem poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył),
  • oryginał lub kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu (kopia za zgodność z oryginałem poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył),
  • 2 aktualne zdjęcia,
  • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu).

 

Osoby, które złożą oryginały wymaganych dokumentów i wpłacą wpisowe, mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające w terminie do wyczerpania wolnych miejsc.

Skip to content