Rekrutacja

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

REKRUTACJA DO KLASY I LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO NR 23 W PRUSZKOWIE  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły z załącznikami:
a)     świadectwo promocyjne do klasy VIII (kopia)
b)    wykaz ocen śródrocznych w klasie VIII
c)     orzeczenie lub opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – jeśli dziecko posiada
od 1 lutego 2022
do 28 czerwca 2022
2.Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kopia)do 29 czerwca 2022 r.
3.Złożenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty (oryginał lub kopia)do 12 lipca 2022 r.
4.Ewentualna rozmowa z kandydatem
5.Informacja dotycząca kandydatów zakwalifikowanych lub przyjętychdo 13 lipca 2022 r.
6.Uzupełnienie dokumentów o oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały złożone wcześniej oraz dwa zdjęcia
do 15 lipca 2022 r.
7.Informacja dotycząca kandydatów przyjętychdo 20 lipca 2022 r.

Wniosek (podanie) z załącznikami kandydaci składają  w sekretariacie szkoły  lub

w podpisanej, zaklejonej kopercie do oznakowanej skrzynki  REKRUTACJA  na drzwiach wejściowych do szkoły w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku do godziny 15:00

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Kandydaci przyjęci niezwłocznie dokonują wpłaty wpisowego w sekretariacie (500,- zł) i uzupełniają dokumentację o aktualne zdjęcie i skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu).

Podstawą przyjęcia do szkoły są:

  • wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • ewentualna rozmowa kwalifikacyjna
  • wpłata wpisowego

EWENTUALNA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA od 22 do 29 lipca godz. 13.00 lub od 22 do 24 sierpnia 2022 r.

Do pobrania:


Dołącz do naszego liceum! Zapoznaj się z ofertą edukacyjną

Skip to content