Regulamin III Konkursu Historyczno – Literackiego pod hasłem „Pierwszy dzień wolności”

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Regulamin III Konkursu Historyczno – Literackiego pod hasłem „Pierwszy dzień wolności”

Warszawa żyła w tych dniach na ulicach. (…) Gdy 11 listopada, w historycznym dniu zawieszenia broni, wyszedłem rano na miasto, ulica miała wygląd jakiś zupełnie inny niż zwykle: ludzie poruszali się szybko, każdy patrzył z ciekawością naokoło, każdy czegoś wyczekiwał, zawiązywały się rozmowy między ludźmi nieznajomymi. Niemców spotykało się niewielu i nie mieli już tak butnych min jak poprzednio, większość z nich miała już na mundurach czerwone rewolucyjne kokardki, dyscyplina rozluźniła się, widziało się i czuło się już zupełną dezorganizację tej karnej armii. Ludność samorzutnie zaczęła rozbrajać żołnierzy, którzy podawali się temu przeważnie bez protestu.” (M. Jankowski, „11 listopada 1918 r.” [w:] Warszawa w pamiętnikach pierwszej wojny światowej, Warszawa 1971).

Regulamin III Konkursu Historyczno-Literackiego pod hasłem  „Pierwszy dzień wolności”

Nasza szkoła mieści się przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Pruszkowie. Była to tajna organizacja wojskowa, powstała w 1914 roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego, mająca na celu doprowadzenie do uzyskania przez Polskę niepodległości.
Zbliża się 95 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Pragniemy upamiętnić tę uroczystość konkursem, gdyż duch patriotyzmu jest przez nas kultywowany od początku istnienia szkoły, czyli od ponad dwudziestu lat.
Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu pruszkowskiego do wzięcia udziału w organizowanym przez nas Konkursie.

I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs historyczno-literacki jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizatorem Konkursu jest Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23 i Gimnazjum Społeczne w Pruszkowie.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.

II. Zadania i cel Konkursu
1. Zadaniem konkursowym jest napisanie pracy przedstawiającej pierwszy dzień odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uczestnikom Konkursu pozostawia się dowolność tematyki nawiązującej do wydarzeń z dnia 11 listopada 1918 roku. Praca musi być napisana w formie opowiadania.
2. Każda praca powinna być wykonana indywidualnie i zaopatrzona w metryczkę zawierającą:
a. tytuł pracy,
b. imię i nazwisko autora, wiek, klasa,
c. nazwa i adres szkoły, którą uczestnik reprezentuje,
d. e-mail szkoły i numer telefonu kontaktowego,
e. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
3. Celem Konkursu jest:
a. inspiracja do twórczej refleksji,
b. upowszechnienie wiedzy historycznej,
c. budzenie postaw patriotycznych wśród młodzieży,
d. wyszukiwanie młodych talentów literackich.

III. Zasady i przebieg Konkursu
1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
2. Objętość prac literackich – maksymalnie 3 strony A4 (czcionka 14).
3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę, do tej pory niepublikowaną.
4. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:
– Jest autorem/ autorką załączonych prac i przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu.
– Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133 pozycja 883).
– Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie.
5. Informacje o Konkursie są dostępne na stronie internetowej Organizatora.
6. Prace należy przesyłać drogą pocztową na adres Organizatora.
7. Konkurs rozpocznie się 1.10.2015r. r., a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3.11.2015 r.
8. Zakwalifikowane do udziału w Konkursie zostaną wyłącznie prace, których zgłoszenie spełnia wszystkie wymogi określone w niniejszym Regulaminie.
9. Oceny prac dokona oraz przyzna nagrody Jury składające się z przedstawicieli Organizatora. Decyzja Jury o wynikach Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
10. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 11.11. 2015 roku.
11. Nagrodzeni i wyróżnienie uczestnicy Konkursu o przyznaniu nagrody zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

IV. Nagrody i wyróżnienia
1. Nagrody i wyróżnienia to nagrody rzeczowe, książki i dyplomy.
2. Miejsce i czas odbioru nagród i wyróżnień określi Organizator Konkursu, o czym laureat i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

Organizatorzy: Dyrektor:
Małgorzata Głowacka Ryszard Zacharski
Aneta Mackiewicz

Skip to content