Zarchiwizowany stary statut SLO

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

STATUT
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 23

SPIS TREŚCI

Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Cele i zadania szkoły
Rozdział III Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie
uczniów
Rozdział IV Organy szkoły i ich kompetencje
Rozdział V Uczniowie – prawa i obowiązki
Rozdział VI Zakres zadań nauczycieli
Rozdział VII Organizacja pracy szkoły
Rozdział VIII Zasady rekrutacji do liceum
Rozdział IX Przepisy końcowe

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa szkoły: Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23 w Pruszkowie.
2. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Pruszkowie jest prowadzone przez Obywatelskie Towarzystwo Edukacyjne.
3. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Pruszkowie działa na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz Statutu.
4. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Społeczne Liceum w Pruszkowie zwane jest Szkołą a Obywatelskie Towarzystwo Edukacyjne Prowadzącym Szkołę.
5. Siedziba Szkoły znajduje się w Pruszkowie przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 10.
6. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.
7. Cykl kształcenia trwa 3 lata.

§ 2

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i innych przepisów prawa wydanych na jej podstawie, uwzględniając program wychowawczy liceum ogólnokształcącego i program profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów.
2. Zapewnia realizację prawa każdego ucznia do kształcenia oraz wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego stopnia rozwoju.

3. Szkoła jest instytucją świecką, otwartą na pluralizm światopoglądowy i szanującą odmienność przekonań religijnych i filozoficznych.
4. Szkoła przygotowuje do życia w społeczeństwie demokratycznym do efektywnego współdziałania w ramach różnego rodzaju grup oraz do dalszego kształcenia na następnym etapie edukacji.
5. Szkoła przekazuje uniwersalne wartości i zasady moralne, w szczególności poszanowanie godności i wolności człowieka, sprawiedliwość, poszanowanie prawa, tolerancje, szacunek do pracy, wzajemną solidarność i uczciwość oraz odpowiedzialność za swoje czyny.
6. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom jednolite wykształcenie, zgodne z koncepcją kształcenia ogólnego Ministra Edukacji Narodowej .
7. Szkoła realizuje program nauczania uwzględniając podstawy programowe ustalone przez MEN dla liceum.
8. Świadectwo ukończenia szkoły jest równoważne ze świadectwem liceum publicznego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższego szczebla.

§ 4

1. Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzez:
1) integrację wiedzy nauczanej poprzez:
a) kształcenie przedmiotowe, wprowadzające ucznia w świat wiedzy naukowej,
b) kształcenie modułowe i blokowe,
2) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:
a) pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,
b) personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej
społeczności,
c) wpajanie zasad kultury życia codziennego,
3) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, kompensacyjno-
wyrównawczych,
4) prowadzenie religii w Szkole,
5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej,
6) naukę drugiego języka obcego.
§ 5

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
1) dyżury nauczycieli w budynku wg grafika wywieszonego w pokoju
nauczycielskim
2) zapewnia opiekę na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych
3) przydzielenie opiekunów w czasie wycieczek wg odrębnych przepisów
4) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych
5) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie BHP
6) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy
7) różnorodność zajęć w każdym tygodniu
8) Szkoła rozwija sprawność fizyczną uczniów i kształtuje nawyki uprawiania sportu i turystyki
ROZDZIAŁ III

OCENIANIE , KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

Podstawy Prawne

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami).
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami)
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2007r. Nr 35, poz. 222 ze zmianami)
§ 6

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej
szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 7

Ocenianie zajęć edukacyjnych
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
4. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosowuje wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
5. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel powinien brać pod uwagę – z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu – takie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jak: prace pisemne, odpowiedzi ustne, kartkówki, prace projektowe i długoterminowe prace domowe, aktywność na lekcji ( umiejętność pracy samodzielnej, koncentracji i zaangażowania w daną pracę, twórczość i inicjatywę, umiejętność współpracy z nauczycielem i innymi uczniami); nauczyciel może też uwzględnić bieżące prace domowe i inne szczególne osiągnięcia ucznia oraz formy specyficzne i ważne dla danego przedmiotu.
• Praca klasowa – to forma pisemna trwająca co najmniej 45 minut, zapowiedziana tydzień wcześniej, poprzedzona lekcją powtórzeniową w formie wymiany i uporządkowania informacji ; po sprawdzeniu i oddaniu prac podsumowana omówieniem. Może być realizowana między innymi w formie: sprawdzianu międzyklasowego lub diagnostycznego, sprawdzianu, testu, analizy źródeł itp.
• Kartkówka – to forma pisemna trwająca 15-20 minut, dotycząca wybranego zagadnienia z bieżącego działu ( obejmującego od 1-3 jednostek lekcyjnych).
• Odpowiedź ustna – dotyczy danego bloku tematycznego, ograniczona do jednego polecenia opisowego (wyczerpującego zagadnienie) lub do trzech pytań operacyjnych. Jest oceniana według przedmiotowych kryteriów wymagań (zgodnie z zakresem programowym)
• Praca projektowa i długoterminowa praca domowa – zadana z co najmniej dwutygodniowym terminem realizacji, może być realizowana etapowo, jest obowiązkowa do wykonania i oddawana przez ucznia w wyznaczonych terminach (etapach), podlega omówieniu i ocenie przez nauczyciela.
• Praca domowa związana z poprzednią lekcją – każda praca domowa musi być przez ucznia wykonana, nauczyciel podczas lekcji powinien sprawdzić wykonanie pracy domowej przez uczniów.
• Aktywność na lekcji – dotyczy przedmiotów, na których taką formę dokładnie określono i zapisano w Przedmiotowym Systemie Oceniania, jest ona na bieżąco punktowana w formie „+”. Szczegółowe zasady przeliczania plusów na oceny szkolne określają PSO.
• Sprawdzian między klasowy lub diagnostyczny to praca pisemna, badająca tym samym narzędziem wiedzą i umiejętności uczniów klas równoległych, pisana w jednym terminie.
• Próbny egzamin maturalny to praca pisemna, mająca strukturę zadania egzaminacyjnego, oceniany według kryteriów egzaminacyjnych – pisany przez uczniów klas drugich na bazie materiału realizowanego w klasach I-II, a w klasach trzecich z całości materiału programowego.

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
7. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
1) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.

8. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz
na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą
słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego.
1) W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
2) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 8

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ustala się według następującej skali:
• Stopień celujący – 6 – cel
• Stopień bardzo dobry – 5 – bdb
• Stopień dobry – 4 – db
• Stopień dostateczny – 3 – dst
• Stopień dopuszczający – 2 – dop
• Stopień niedostateczny – 1 – ndst

Dopuszcza się stosowanie przy ocenach znaku „+” lub „-”.

2. ocena ucznia może być wyrażona stopniem, słowem (pochwałą lub naganą) oraz znakiem „+” lub „ – ” .
3. Oceny dzielą się na:
– cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części
programu nauczania,
– klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne podsumowujące osiągnięcia
edukacyjne ucznia za dany okres (rok szkolny)
4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala nauczyciel danego przedmiotu. Oceny te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.
5. Kryteria ocen:
a. ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
– posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania i
umie je prezentować,
– potrafi rozwiązywać problemy w sposób twórczy oraz samodzielnie
rozwijać własne uzdolnienia,
– korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć
wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,
– osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje
szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia:
b. ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
i sprawnie się nim posługuje w samodzielnym rozwiązywaniu problemu
zadanego przez nauczyciela,
– potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych,
nietypowych sytuacjach, również w działalności pozaszkolnej,
– potrafi umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki odnajdować i
porządkować informacje, prowadzić obserwacje i wyciągać wnioski:
c) ocenę DOBRA otrzymuje uczeń, który:
– dobrze sobie radzi z materiałem programowym podstawowym i
rozszerzającym,
– posiada wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na rozumienie
większości treści programowych i rozwiązuje typowe zadania z elementami
problemowymi,
– wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień;
c) ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
– opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, najbardziej przystępne
elementy treści nauczania, najprostsze i najbardziej uniwersalne, niezbędne na
danym poziomie i na wyższych etapach kształcenia, dające uczniowi
możliwość radzenia sobie z typowymi zadaniami i problemami teoretycznymi
i praktycznymi, użytecznymi w życiu codziennym.
d) ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń który:
– posiada wiadomości i umiejętności konieczne, umożliwiające mu świadome
korzystanie z lekcji, najbardziej niezbędne, ważne w życiu, pozwalające
wykonać proste zadania życia codziennego,
– pracuje przy pomocy nauczyciela, korzysta z jego uwag i rad oraz potrafi
rozwiązać proste zadania, typowe dla danego przedmiotu
e) ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń który:
– posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają
one dalsze zdobywanie wiedzy,
– nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności

§ 9

1. W tygodniu mogą odbywać się najwyżej trzy prace klasowe lub testy, przy czym nie więcej niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji.
2. Termin zwrotów ocenianych kartkówek i testów nie może być dłuższy niż jeden tydzień, prac klasowych – dwa tygodnie.
3. Uczeń, który z pracy klasowej otrzymał stopień niedostateczny jest zobowiązany do poprawy w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem.
4. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji dwa razy w okresie, przy czym jeśli przedmiot jest realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo – to tylko do jednego nieprzygotowania. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie z chwilą rozpoczęcia zajęć. Zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych wcześniej form sprawdzania wiedzy, lekcji powtórzeniowych oraz nie zwalnia ucznia z bieżącej pracy na lekcji.
5. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji, niezależnie od powyższych zapisów po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności.
6. Rodzice (opiekuni prawni) są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą i podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotu.
§ 10

OCENA ZACHOWANIA

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
8) aktywność na rzecz społeczności szkolnej

2. Przy ustalaniu klasyfikacji zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia Szkoły z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania

5. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w
czasie w której powinna nastąpić:
1) samoocena ucznia,
2) ocena zespołu klasowego,
3) ocena wychowawcy skonsultowana wcześniej z innymi nauczycielami i pedagogami.
6. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

7. Oceny z zachowania śródroczne i końcoworoczne ustala się według
następującej skali:
• wzorowe;
• bardzo dobre;
• dobre;
• poprawne;
• nieodpowiednie;
• naganne.

8. Zasady oceniania zachowania
1) ocenę „WZOROWE” otrzymuje uczeń, który:
– w pełni wykorzystuje swoje możliwości edukacyjne,
– wzorowo pełni funkcję w organizacjach szkolnych lub klasowych,
– reprezentuje szkołę na zewnątrz, odznacza się nienaganną kulturą osobistą i
nienaganną polszczyzną,
– ma wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne, społeczne w szkole i poza
Szkołą
– nie opuszcza zajęć lekcyjnych i nie spóźnia się bez usprawiedliwienia, /do 3
godzin lekcyjnych nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze/
– czynnie dba o honor i tradycje szkoły

2) ocenę „BARDZO DOBRE” otrzymuje uczeń, który:
– systematycznie wykorzystuje możliwości edukacyjne,
– bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły,
– odznacza się wysokim poziomem kultury osobistej, którą prezentuje w szkole i
poza nią,
– dba o bezpieczeństwo swoje i innych osób
– nie opuszcza zajęć i nie spóźnia się bez usprawiedliwienia / do 6 godz.
nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze/

3) ocenę „DOBRE” otrzymuje uczeń, który:
– na ogół sumiennie wykorzystuje swoje możliwości edukacyjne,
– jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń,
– stara się uczestniczyć w życiu klasy i szkoły,
– na ogół systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne / do 10 godzin
lekcyjnych nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze/

4) ocenę „POPRAWNE” otrzymuje uczeń, któremu można zarzucić jedno
spośród zaniedbań:
– sporadyczne nieobecności nieusprawiedliwione / do 20 godzin lekcyjnych
nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze/
– zastrzeżenia pracowników szkoły lub rówieśników co do kultury osobistej lub
dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
– okazywanie braku szacunku innym osobom,
– naruszanie dobra społeczności szkolnej
– użycie wulgaryzmów, brak kultury w zachowaniu w szkole i/lub poza nią,
okazywanie braku szacunku dla innych osób lub rzeczy

5) ocenę „NIEODPOWIEDNIE” otrzymuje uczeń, któremu zarzuca się
powtarzające się zaniedbania:
– nieobecności nieusprawiedliwione / do 40 godzin lekcyjnych nieobecności
nieusprawiedliwionej w semestrze/
– zastrzeżenia pracowników szkoły lub rówieśników co do kultury osobistej lub
dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
– okazywanie braku szacunku innym osobom
– naruszanie dobra społeczności szkolnej
– użycie wulgaryzmów
– brak kultury lub godności w zachowaniu w szkole i/lub poza nią,
– okazywanie braku szacunku dla innych osób lub rzeczy

6) ocenę „NAGANNE” otrzymuje uczeń, któremu można zarzucić więcej niż
jedno z niżej wymienionych zastrzeżeń:
– nagminnie niewykorzystywanie własnych możliwości edukacyjnych
– częste wagary i spóźniania /powyżej 40 godzin nieobecności
nieusprawiedliwionej w semestrze/
– utrudnianie pracy nauczycielom i pozostałym uczniom
– palenie papierosów na terenie szkoły i w jej pobliżu
– zachowanie rażąco odbiegające od ogólnie przyjętych norm
– udowodniona kradzież lub niszczenie cudzego mienia, używanie przemocy fizycznej lub psychicznej
– narażenie na szwank honoru lub tradycji szkoły
– używanie wulgaryzmów
– udokumentowane powtarzające się łamanie zapisów statutu Liceum
Społecznego w Pruszkowie
9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
– dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
– wychowawca klasy,
– wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w
danej klasie,
– pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
– przedstawiciel samorządu uczniowskiego
Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna
Z prac komisji sporządza się protokół :
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

§ 11

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania –wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu każdego roku szkolnego. Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w sierpniu.

4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej należy uwzględnić osiągnięcia i umiejętności ucznia z poprzedniego semestru.

7. Na miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

8. Ustalona przez nauczyciela ocena semestralna lub roczna może być podwyższona w wyniku sprawdzianu na podwyższenie oceny przeprowadzonego zgodnie z § 12.

9. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z § 13.

10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków

11. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

§ 12

EGZAMIN I POPRAWIENIE OCENY KLASYFIKACYJNEJ

1. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych lub jego rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem(mi) przedmiotu(ów) wyznacza, w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie roku szkolnego.

2. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Wychowawca może uczestniczyć w egzaminie klasyfikacyjnym jako obserwator, bez prawa decydowania o wyniku egzaminu.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, za wyjątkiem egzaminów plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli o których mowa w ust. 3
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązków lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna
8. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (opiekunów prawnych) zaniżona.
9. Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do nauczyciela uczącego danego przedmiotu. Termin przeprowadzania egzaminu ustala nauczyciel, przy czym nie może być termin późniejszy niż przedostatni dzień przed radą klasyfikacyjną danego etapu edukacyjnego.
10. Nauczyciel przeprowadzający sprawdzian poprawkowy informuje dyrektora o przewidywanym terminie sprawdzianu oraz, po jego przeprowadzeniu, dostarcza pracę ucznia i ustaloną ocenę.
11. W sprawdzianie poprawiającym ocenę klasyfikacyjna w uzasadnionych przypadkach może uczestniczyć inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, a także bez prawa głosu, wychowawca klasy.
12. Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony na jego prośbę z obowiązku przeprowadzenia sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu.
13. Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej uzgodnionej z uczniem z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, elementy informatyki i wychowanie fizyczne, z których sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
14. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne ) sprawdzające proponuje nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu z innym nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń.
15. Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną może:
1)podwyższyć ocenę – w przypadku pozytywnego wyniku,
2)pozostawić ocenę ustaloną wcześniej – w przypadku negatywnego wyniku.
16. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
17. Od oceny ustalonej w wyniku sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną odwołanie nie przysługuje.
§13
EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
1) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych
2. Uczeń, który przystępuje do egzaminu poprawkowego, na koniec zajęć szkolnych otrzymuje od nauczyciela informację o zakresie materiału i formie egzaminu.
3. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń każdej klasy
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne –jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji,
2) termin egzaminu,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne z planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 14

PROMOCJA

1. Uczeń otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej

2. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej

3. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej
klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co
najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

5. Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek uzupełnienia w ciągu dwóch pierwszych miesięcy nauki w nowym roku szkolnym braków w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach i przedstawić wyniki swej pracy do oceny. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, która może stanowić podstawę do ustalenia niedostatecznego stopnia klasyfikacyjnego.

§ 15

1. Wewnątrzszkolny system oceniania będzie podlegał ewaluacji. O zmianach uczniowie i ich rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni na początku nowego roku szkolnego.
ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 16

1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Samorząd Uczniowski.

2. Dyrektor Szkoły:

a. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Prowadzący Szkołę,
b. Dyrektorem Szkoły może być tylko nauczyciel posiadający kwalifikacje pedagogiczne i legitymujący się co najmniej pięcioletnim stażem pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze zajęć,
c. Dyrektor może zwrócić się do Prowadzącego Szkołę o powołanie swego zastępcy,
d. Dyrektor kieruje pracą Szkoły i odpowiada za jej funkcjonowanie zgodne z prawem oraz niniejszym Statutem,

e. Dyrektor w szczególności:
1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) Jest bezpośrednim zwierzchnikiem wszystkich pracowników Szkoły,
4) Zatrudnia lub zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły,
5) Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w Szkole,
6) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i kieruje jej pracami,
7) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
8) Opracowuje arkusz organizacyjny Szkoły i tygodniowy plan nauczania,
9) Wspólnie z radą pedagogiczną układa plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
10) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

§ 17

1. Nauczyciele wraz z Dyrektorem Szkoły stanowią Radę Pedagogiczną.
2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.
3. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej może uczestniczyć Prowadzący Szkołę oraz zaproszeni przez dyrektora rodzice lub goście: nie mogą być obecni przy klasyfikacji i promowaniu uczniów.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:
1)przed rozpoczęciem roku szkolnego,
2)w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
3)po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje Dyrektor z własnej inicjatywy, a także na wniosek Prowadzącego Szkołę bądź 1/3 nauczycieli. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

7. Rada Pedagogiczna:
a. opiniuje projekt arkusza organizacyjnego Szkoły,
b. zatwierdza plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
c. opiniuje tygodniowy plan nauczania ,
d. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
e. ustala szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów oraz tryb odwoławczy od tych ocen,
f. wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,
g. uchwala warunkową promocję uczniów,
h. zatwierdza innowację i eksperymenty pedagogiczne w Szkole,
i. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

§ 18

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
4. Organy Samorządu są reprezentacjami ogółu uczniów.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw Szkoły a w szczególności dotyczących realizacji praw ucznia.
6. Samorząd ma prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
7. Samorząd ma prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
8. Samorząd ma prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
ROZDZIAŁ V

UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 19

1. Uczeń ma prawo do:
a. poszanowania własnej godności bez względu na osiągane wyniki w nauce,
b. udziału w kształtowaniu życia Szkoły – odpowiednio do swego wieku i możliwości,
c. do znajomości programu nauczania, jego celów i wymagań,
d. znajomości kryteriów ocen,
e. jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,
f. dodatkowej pomocy nauczyciela gdy nie radzi sobie w opanowaniu treści programowych,
§ 20

1. Uczeń ma obowiązek:
a. rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywności w zdobywaniu wiedzy,
b. godnego i kulturalnego zachowania się w Szkole i poza jej terenem,
c. uczniowie są zobowiązani do czynnego współtworzenia tradycji Szkoły i jej dobrego imienia,
d. przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz innych obowiązujących przepisach,
e. systematycznie uczęszczać na zajęcia dydaktyczne,
f. systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w planie nauczania,
g. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych uczniów,
h. przedłożenia w przeciągu kolejnych 7 dni szkolnych usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych; niedotrzymanie tego terminu równoznaczne jest z nieusprawiedliwioną nieobecnością.
i. przestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej, stosowania się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły w tym zakresie,
j. przestrzegania przepisów o ochronie środowiska naturalnego,
k. zakazu używania podczas egzaminów i zajęć szkolnych telefonów komórkowych, innych środków łączności lub urządzeń zakłócających przebieg zajęć.

§ 21

1. Uczniowi nie wolno opuszczać terenu szkoły podczas przerw lekcyjnych i zajęć dydaktycznych bez zgody Dyrektora Szkoły.
2. Uczniom nie wolno palić papierosów, posiadać ani spożywać alkoholu i innych środków odurzających ani też posiadać broni białej, palnej-ostrej, gazowej ani amunicji.

§ 22

NAGRODY

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:
1)rzetelną naukę i pracę społeczną,
2)wzorową postawę,
3)wybitne osiągnięcia,
4)dzielność, odwagę.
2. Uczeń może otrzymać:
1)pochwałę wychowawcy wobec klasy,
2)pochwałę wychowawcy wobec rodziców na zebraniu,
3)pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów i nauczycieli,
4)list pochwalny do rodziców,
5)dyplom uznania,
6)nagrody rzeczowe lub dyplomy,
7)świadectwo z wyróżnieniem,
8)stypendium,
§ 23

KARY

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i Regulaminu Uczniowskiego poprzez:
1)upomnienie wychowawcy klasy,
2)upomnieniem Dyrektora Szkoły wobec uczniów i nauczycieli,
3)naganą Dyrektora wobec uczniów i nauczycieli,
4)zawieszeniem prawa do korzystania z niektórych przywilejów,
5)przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole,
6)skreśleniem z listy uczniów.
2. Karze skreślenia z listy uczniów w trakcie roku szkolnego podlegają następujące przewinienia:

1) zachowanie zagrażające życiu i zdrowiu,
2) brutalność i akty przemocy,
3) picie alkoholu i używanie środków odurzających,
4) działanie dezorganizujące pracę Szkoły,
5) rażące naruszenie godności innych osób,
6) poważne lub powtarzające się niszczenie mienia,
7) udowodniona kradzież,
8) nagminne opuszczanie bez usprawiedliwienia zajęć szkolnych,
9) duża liczba ocen niedostatecznych lub lekceważenie obowiązków ucznia,
10) inne poważne naruszenia Statutu Szkoły,
11) nie wywiązywanie się rodziców (opiekunów prawnych) z obowiązku terminowego uiszczenia opłat za naukę ucznia – zaległość 3 miesiące i więcej,
12) na wniosek ucznia lub rodziców

Decyzję w sprawie skreślenia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną.
Uchwała Rady Pedagogicznej nie jest potrzebna w przypadku skreślenia uczniów z powodów określonych w pkt 11 i 12
Skreślenie z listy uczniów jest decyzją administracyjną, od której przysługuje prawo złożenia odwołania przez ucznia lub jego rodziców /opiekunów prawnych/ w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania do Zarządu Obywatelskiego Towarzystwa Edukacyjnego, a w razie konieczności w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi od Zarządu Obywatelskiego Towarzystwa Edukacyjnego do Kuratora Oświaty w Warszawie

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy
§ 24

1. Prawa i obowiązki nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły określają warunki zamieszczane w zawartych przez nich umowach oraz zakresach obowiązków nauczyciela i wychowawcy oraz ogólnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego i Karty Nauczyciela /w zakresie ustanowionym dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych/.
2. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji do nauczania w Liceum ustalonych przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej
4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem następuje zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.
5. Nauczyciel może otrzymać z ważnych powodów urlop bezpłatny, po złożeniu podania i uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły.

§ 25
Nauczyciel ma prawo:
– do uszanowania i ochrony własnej godności,
– do odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
– do aktywnego uczestniczenia w pracach rady pedagogicznej,
– do korzystania z pomocy metodyków przedmiotowych,
– do uzyskiwania nagród i wyróżnień.

§ 26

Nauczyciel zobowiązany jest prowadzić pracę dydaktyczno-wychowawczą, za której jakość i wyniki ponosi odpowiedzialność.

§ 27

Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w Szkole tj. w czasie zajęć lekcyjnych, podczas przerw międzylekcyjnych w ramach dyżurów wyznaczonych mu przez Dyrektora Szkoły oraz w czasie zorganizowanych zajęć poza terenem szkoły.

§ 28

Obowiązkiem nauczyciela jest:
– rozwijać osobowość ucznia i własną, kształcić i wychowywać młodzież w duchu wartości i ideałów demokracji, umiłowania Ojczyzny i poszanowania Konstytucji,
– rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i prowadzenia ich zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki,
– realizowanie podstaw programowych zawartych w programach nauczania,
– przygotowanie rozkładów materiału nauczania w poszczególnych klasach i przedkładanie ich Dyrektorowi Szkoły na początku roku szkolnego,
– rozwijanie pozytywnych cech charakteru uczniów oraz ich zdolności i zainteresowań,
– stosowanie obowiązujących zasad oceniania i promowania uczniów,
– rozwijanie warsztatu pracy, doskonalenie umiejętności dydaktycznych wraz z podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej oraz wykorzystanie nowoczesnych pomocy naukowych,
– dbałość o należyte wyposażenie w pomoce naukowe, dydaktyczno-wychowawcze. Wnioski w sprawie napraw oraz zakupu nowych pomocy zgłasza do Dyrektora Szkoły
– ścisła współpraca z rodzicami lub opiekunami ucznia,
– przestrzeganie Statutu Szkoły oraz innych obowiązujących przepisów,
§ 29
1. Pracą wychowawczą w klasie przy współpracy z innymi nauczycielami, kieruje Wychowawca klasy.
2. Wychowawca inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, podejmuje działania umożliwiające rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
3. Wychowawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami informując ich na bieżąco o absencji ucznia i trudnościach edukacyjnych.

§ 30
Do zadań pedagoga szkolnego należy:

– udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
– przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
– organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego,
– rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas,
– udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
– udzielanie rodzicom porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
– koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej,
– dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w Gimnazjum Społecznym,
– systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

ROZDZIAŁ VII

§ 31

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

1. Nauka w szkole jest płatna.
2. Zasoby materialne Szkoły pochodzą z opłat rodziców /czesne i wpisowe/ oraz ustawowych dotacji i darowizn przekazywanych na rzecz Szkoły.
3. Środki materialne umożliwiające działalność Szkoły i pochodzące głównie z wpłat rodziców, organizuje i gromadzi dyrektor Szkoły.
4. Wysokość wpisowego i czesnego określa Zarząd Obywatelskiego Towarzystwa Edukacyjnego w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
5. Czesne uiszcza się w ratach miesięcznych w terminie do dnia 5 każdego miesiąca nie wyłączając miesięcy wakacyjnych.
6. Wpisowe i czesne nie podlegają zwrotowi, zaś w szczególnych przypadkach mogą być obniżone przez Właściciela Szkoły na wniosek Dyrektora Szkoły.
§ 32
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest klasa licząca nie więcej niż 18 uczniów.
2. Godzina lekcyjna w Szkole trwa 45 minut.
3. Zajęcia mogą odbywać się w blokach przedmiotowych.
4 Niektóre z zajęć mogą odbywać się poza systemem klasowo lekcyjnym.
6. Szkoła klasyfikuje i wydaje świadectwa szkolne na takich samych zasadach jak szkoły publiczne.
§ 33
1. Organizację roku szkolnego określa zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej
2. Podstawą organizacji pracy Szkoły jest:
a. arkusz organizacji nauczania tworzony przez dyrektora Szkoły akceptowany przez Prowadzącego Szkołę
b. tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli i uczniów
3. Tygodniowy wymiar czasu nauczania i jego szczegółowa organizację dla
Szkoły określa plan nauczania.
4. Szkoła funkcjonuje zgodnie z organizacją roku szkolnego przygotowywaną
corocznie przez Dyrektora Szkoły w oparciu o ustalenia władz oświatowych.

5. Wykazu przynajmniej dwóch przedmiotów realizowanych w formie
rozszerzonej dokonuje Dyrektor Szkoły po konsultacji z Radą Pedagogiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

§ 34
1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy prowadzona jest dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą.
2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne.
3. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezyjnego lub zwierzchników kościoła w przypadku innych wyznań.
4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.
5. Ocena z religii umieszczona jest na świadectwie szkolnym.
6. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
7. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły.

§ 35
1. Biblioteka szkolna jest pracownią służąca realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
2. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:
– gromadzenie i opracowanie zbiorów,
– korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczalni poza biblioteką.
3. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcje:
a. kształcąco-wychowawczą poprzez:
– rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
– przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
– kształcenie kultury czytelniczej,
– udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,
b. opiekuńczo-wychowawczych poprzez:
– współdziałanie z nauczycielami,

– wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
– otoczenie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych.
4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły rodzice a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.
5. Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności:
– gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,
– gromadzi czasopisma popularnonaukowe pedagogiczne środki audiowizualne (slajdy taśmy wideo, płyty, taśmy magnetofonowe),
– udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych,
– rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i z indywidualnymi zainteresowaniami,
– udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych,
– udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,
– przeprowadza analizy stanu czytelnictwa,
– opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych,
– systematycznie zabezpiecza zbiory przed szybkim zużyciem,
– dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM

§ 36

Nabór uczniów do liceum odbywa się według zasad ustalonych przez Dyrektora Szkoły na dany rok szkolny

ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Statut nadaje Szkole Prowadzący Szkołę i decyduje o ewentualnych zmianach w niniejszym dokumencie.
2. Wniosek o zmianę Statutu do Prowadzącego Szkołę może zgłosić:
– dyrektor,
– co najmniej połowa nauczycieli,
3. Prowadzący Szkołę może podjąć decyzję o jej zlikwidowaniu
a. likwidacja Szkoły może nastąpić wyłącznie z końcem roku szkolnego
b. o zamiarze i przyczynach likwidacji Prowadzący Szkołę zobowiązany jest co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić rodziców uczniów, Kuratora Oświaty oraz władze gminy, na terenie której znajduje się Szkoła

4. Akta zlikwidowanego Liceum zostaną przekazane zgodnie z przepisami prawa
oświatowego

Statut obowiązuje od 19.01.2015 r.

Skip to content