Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/22. Informacje te zamieszczone są również w zakładce: Dla rodziców -> Rekrutacja

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO NR 23 W PRUSZKOWIE  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły z załącznikami:

a)     świadectwo promocyjne do klasy VIII (kopia)

b)    wykaz ocen śródrocznych w klasie VIII

c)     orzeczenie lekarskie lub opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

od 22 lutego 2021

do 28 czerwca 2021

2.Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kopia)do 30 czerwca 2021 r.
3.Złożenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty (oryginał lub kopia)do 12 lipca 2021 r.
4.Ewentualna rozmowa z kandydatem
5.Informacja dotycząca kandydatów zakwalifikowanych lub przyjętychdo 14 lipca 2021 r.
6.Uzupełnienie dokumentów o oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały złożone wcześniejdo 16 lipca 2021 r.
7.Informacja dotycząca kandydatów przyjętychdo 22 lipca 2021 r.

 

Wniosek (podanie) z załącznikami kandydaci składają  w sekretariacie szkoły  lub

w podpisanej, zaklejonej kopercie do oznakowanej skrzynki  REKRUTACJA  na drzwiach wejściowych do szkoły w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku do godziny 15:00

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Kandydaci przyjęci niezwłocznie dokonują wpłaty wpisowego w sekretariacie (500,- zł) i uzupełniają dokumentację o aktualne zdjęcie i skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu).

Podstawą przyjęcia do szkoły są:

  • wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • ewentualna rozmowa kwalifikacyjna
  • wpłata wpisowego

EWENTUALNA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA od 29 lipca do 5 sierpnia 2021


Pobierz

Podanie do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 23

 

 

Skip to content