Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe przeznaczone są dla uczniów klas gimnazjalnych i licealnych .

Celem konsultacji jest:

  • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu
  • utrwalenie wiedzy nabytej w toku edukacji
  • umożliwienie zaliczenia w dodatkowym terminie obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności
  • umożliwienie poprawy oceny
  • przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych
  • poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany programem

 

W konsultacjach uczestniczą zainteresowani uczniowie  lub wskazani przez nauczyciela.